Bendrosios naudojimosi sąlygos

 
1. Taikymo sritis

1.1. Teikėjas UAB „Peoplefone“, kodas 302744004, veiklos vykdymo adresas Perkūnkiemio g. 3, 9 aukštas, 12127 Vilnius, Lietuva, pagalbos telefonas: +370 5 2077802, pagalbos elektroninis paštas: [email protected], (toliau - Peoplefone) teikia išankstinio mokėjimo telefonijos internetu paslaugas (VoIP) (toliau – Paslaugos) ir parduoda tam tikrą techninę įrangą (toliau – Techninė įranga) bei programinę įrangą (toliau – Programinė įranga) (abi kartu toliau – Produktai), susijusias su Paslaugomis, fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvoje ir užsienyje. Paslaugos klientams teikiamos šiose Bendrosiose naudojimo sąlygose bei galiojančių teisės aktų  numatyta tvarka.

1.2. Bendrosios naudojimosi sąlygos (toliau – BNS) taikomos visiems susitarimams, sudarytiems tarp Peoplefone ir Paslaugų naudotojo (-ų) (toliau – Klientas (-ai)) Peoplefone interneto tinklapyje. Jos netaikomos klientams, kuriems teikiamos paslaugos arba parduodama techninė ar programinė įranga pagal atskirą rašytinį susitarimą.

1.3. Peoplefone pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti BNS. Taikoma ta BNS versija, kuri yra paskelbta Peoplefone tinklalapyje www.peoplefone.lt Apie BNS pakeitimus Peoplefone informuoja Klientą elektroniniu paštu arba registruotu laišku šių BNS 5.1. punkto nustatyta tvarka.

2. Peoplefone teisės ir pareigos

2.1. Informacija apie taikymo sritį, turinį, kainas ir kita informacija, susijusi su Paslaugomis, Produktais, techninės priežiūros paslaugomis ir kt., skelbiama Peoplefone tinklalapyje (www.peoplefone.lt). Peoplefone pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti bet kurią informaciją savo tinklalapyje, įskaitant taikymo sritį, turinį, kainas ir kitą informaciją, susijusią su Paslaugomis, Produktais, techninės priežiūros paslaugomis ir kt.

2.2. Peoplefone įsipareigoja teikti Paslaugas ir Produktus, imdamasi visų pagrįstų priemonių ir naudodama įrangą, tinkamą Paslaugoms teikti.

2.3. Peoplefone dalį Paslaugų teikia trečiųjų šalių pagalba. Peoplefone įsipareigoja rūpestingai organizuoti tokią trečiosios šalies veiklą, paremtą sutartiniais įsipareigojimais. Nepaisant to, Peoplefone neprisiima jokios atsakomybės už trečiosios šalies veiklą ir už bet kokią žalą, nuostolius ar kitas išlaidas, kylančias iš trečiosios šalies veiklos.

2.4. Peoplefone vertina bet kokią informaciją apie Paslaugų kokybę ir pranešimus apie bet kokį gedimą, sutrikimą ar kitas problemas, susijusias su Paslaugų bei Produktų kokybe. Minėtus pranešimus Klientai gali pateikti BNS 1.1. punkte nurodytu Pagalbos telefonu arba Pagalbos elektroniniu paštu. Į visus tokius pranešimus bus operatyviai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, reaguojama Peoplefone prieinamomis priemonėmis ir tiek, kiek gedimai, sutrikimai ir kt. susiję su Peoplefone kontroliuojama technine bei programine įranga. Jei gedimas, sutrikimas ar kt. įvyko dėl Kliento kaltės, Peoplefone gali konsultuoti Klientą ir atlikti remonto darbus, tik gavusi išankstinį Kliento sutikimą ir jo sąskaitą.

2.5. Pagalbos skambučiai: interneto telefonija negali nustatyti skambinančiojo geografinės padėties. Kai skambinate bendruoju pagalbos telefono numeriu 112, negarantuojamas sujungimas su Bendrojo pagalbos centro regioniniu padaliniu, kurio aptarnaujamoje teritorijoje esate skambinimo metu. Jūsų skambutis bus nukreiptas į Bendrąjį pagalbos centrą pagal Jūsų telefono numerį. Rekomenduojame skambinti mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonu, jei pageidaujate būti sujungti su Bendrojo pagalbos centro regioniniu padaliniu pagal Jūsų buvimo vietą.
 
2.6. Peoplefone kliento asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu bei kitais teisės aktais. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo politikoje, su kuria susipažinti galite šiuo adresu: www.peoplefone.lt/lt/privatumo-politika.

3. Kliento teisės ir pareigos

3.1. Klientas privalo naudotis Paslaugomis laikydamasis visų įstatymų ir teisės aktų, taikomų Paslaugų ir Produktų naudojimui. Tai apima ir teisines nuostatas, reglamentuojančias interneto ryšio paslaugas.

3.2. Klientas privalo imtis visų atsargumo priemonių, būtinų užkirsti kelią neįgaliotiems tretiesiems asmenims naudotis šiomis Paslaugomis. Klientas yra visiškai atsakingas už neautorizuotą trečiosios šalies naudojimąsi Klientui teikiamomis Paslaugomis pagal BNS, įskaitant visų atsiradusių išlaidų, žalos ir nuostolių atlyginimą.

3.3. Klientas yra atsakingas už visų Paslaugų, kuriomis naudotasi per Kliento paskyrą, apmokėjimą, nepriklausomai nuo to, ar Paslaugomis naudojosi Klientas tiesiogiai ar bet kuri įgaliota ar neįgaliota trečioji šalis.

3.4. Klientas privalo imtis visų atsargumo priemonių, būtinų užkirsti kelią neįgaliotiems tretiesiems asmenims patekti į Kliento paskyrą. Klientas privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, keliančių pavojų sistemos ir tinklo saugumui. Taip pat Klientas atsako už įgaliotos trečiosios šalies veiksmus.

3.5. Klientas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai intervencijai į bet kokią sistemą, kitą nei jo paties, ir kompiuterinių virusų plitimui. Jei Kliento sistema ar įranga arba Kliento naudojama trečiųjų šalių sistema arba įranga sukels gedimus ar žalą Peoplefone ar trečiajai šaliai, susijusiai su Peoplefone teikiamomis paslaugomis, Peoplefone turi teisę nutraukti Klientui teikiamas Paslaugas be išankstinio įspėjimo. Peoplefone taip pat turi teisę reikalauti bet kokių tiesioginių ir netiesioginių išlaidų ir žalos atlyginimo.

3.6. Klientas įsipareigoja neatlikti jokių veiksmų, kurie, Peoplefone arba bet kurios su Paslaugomis susijusios trečiosios šalies nuomone, galėtų pažeisti bet kokias teisės aktų ar sutartines nuostatas arba Peoplefone ar trečiosios šalies teises. Klientas nenaudos Paslaugų neetiškos ar neteisėtos informacijos skleidimui nei teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant, reglamentuojančius eksporto kontrolę, vartotojų apsaugą, nesąžiningą konkurenciją, diskriminaciją ar klaidinančią reklamą) pažeidimams, nei įžeidinėjimams, verslo šmeižtui, neteisėtiems grasinimams arba neteisėtiems priekabiavimams, nei nepadoriems veiksmams ar vaikų pornografijai, nei bet kurios trečiosios šalies autorinių teisių, patento, prekės ženklo, prekybos paslapčių ar kitokių nuosavybės teisių ar teisės į viešumą arba privatumą pažeidimams, nei bet kokiai kitai neteisėtai veikai. Peoplefone turi teisę ištrinti visą medžiagą ir duomenis, susijusius su šiame straipsnyje numatyta veika, ir imtis visų Peoplefone nuomone efektyvių ir pagrįstų priemonių, kad būtų išvengta tokių veiksmų.

3.7. Peoplefone neatsako už Kliento ar trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Tuo atveju, jei Peoplefone patirtų tiesiogines ar netiesiogines išlaidas, nuostolius, žalą ar pan. dėl Kliento veiksmų ar neveikimo, toks Klientas privalo visiškai juos atlyginti.

4. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

4.1. BNS taikomos nuo to momento, kai Peoplefone priima Kliento registraciją Peoplefone tinklalapyje (toliau – Registracija), tačiau ne vėliau kaip Klientui pirmą kartą pasinaudojus Paslaugomis.

4.2. Peoplefone nedelsdama priims ir elektroniniu laišku patvirtins Kliento Registraciją.       

4.3. Peoplefone turi teisę atmesti Kliento Registracijos prašymą, nenurodydama priežasties.

4.4. Paslaugos bus pradėtos teikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Registracijos ir išankstinio mokėjimo gavimo dienos.

4.5. Klientas visiškai atsako už pilną ir teisingą informaciją, pateiktą Registracijos metu, ir turi nedelsdamas informuoti Peoplefone apie bet kokius Registracijos metu pateiktos informacijos pasikeitimus. Klientas įsipareigoja atlyginti bet kokią tiesioginę ir netiesioginę žalą, išlaidas, nuostolius ir pan., kuriuos Peoplefone patirs dėl neteisingos arba neišsamios Registracijos informacijos.

4.6. Sutartiniai santykiai tarp Kliento ir Peoplefone, prasidėję Peoplefone patvirtinus Kliento Registraciją, galioja neribotą laiką.

4.7. Sutartis gali būti nutraukta ar pasibaigia:

4.7.1. kai dėl to šalys susitaria;

4.7.2. kai Klientas, elektroniniu paštu ar registruotu laišku pranešdamas ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, atsisako pagal šią sutartį teikiamų Paslaugų;

4.7.3. kitais šiose BNS numatytais atvejais.

4.8. Jei Klientas praneša apie Registracijos atšaukimą, toks Klientas turi teisę reikalauti grąžinti Kliento Peoplefone sąskaitos likutį, kuris nurodytas Kliento Peoplefone paskyroje nutraukimo ar atšaukimo įsigaliojimo dieną. Tačiau Peoplefone turi teisę nuo sąskaitos likučio atskaityti 20 (dvidešimt) % ir visą PVM bei kitus mokesčius, tiesiogiai susijusius su Kliento Peoplefone paskyros mokėjimais, tačiau ne mažiau nei 15 (penkiolika) eurų, siekiant padengti Peoplefone mokesčius ir išlaidas už grąžinimą. Prašymas grąžinti likutį priimamas tik tuo atveju, jei pateikiamas pasirašytas, o juridinio asmens atveju – patvirtintas Kliento antspaudu. Prašymas turi būti pateikiamas raštu nurodytu Peoplefone adresu, nurodžius Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos (banko) sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas likutis. Grąžinant sumas į sąskaitas, esančias užsienio bankuose, Peoplefone, be minėtų išskaitų, turi teisę atskaityti visus banko mokesčius, susijusius su tokiu pavedimu.
Galutinio atsiskaitymo suma bus pateikta PVM sąskaitoje faktūroje, išrašomoje sekantį mėnesį, einantį po sutarties nutraukimo.

4.9. Peoplefone taip pat turi teisę nutraukti visas ar dalį sutarties (Paslaugų teikimo) tuo atveju, jei subrangovai, partneriai ar kitos trečiosios šalys, susijusios su Peoplefone teikiamomis Paslaugomis, nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Peoplefone arba nutraukia sutartį su Peoplefone, ir jei Peoplefone negalėjo sutarti su kita trečiąja šalimi dėl reikalingų paslaugų teikimo panašiomis sąlygomis. Apie tokį sutarties nutraukimą Peoplefone informuos Klientą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas.

4.10. Peoplefone turi teisę apriboti Paslaugų teikimą Klientui, jei šis naudojasi Paslauga pažeisdamas šių BNS reikalavimus. Peoplefone turi teisę nedelsdama, be išankstinio perspėjimo, laikinai apriboti Paslaugų teikimą ir nedelsdama apie tai elektroniniu paštu arba registruotu laišku informuoti Klientą:

4.10.1. jei Klientas Paslaugomis naudojasi tokiu būdu, kuris kelia grėsmę Peoplefone tinklui, ar kitaip riboja kitų klientų galimybę naudotis Peoplefone paslaugomis;

4.10.2. jei Klientas atlieka arba neatlieka veiksmų, kurie, Peoplefone manymu, gali sukelti papildomų Peoplefone įsipareigojimų arba prieštarauja BNS ar bet kokioms kitoms sutartinėms ar kitoms nuostatoms, taikomoms Kliento Paslaugų naudojimui;

4.10.3. tuo atveju, jei Paslaugos yra naudojamos neteisėtiems tikslams arba yra kitaip susijusios su neteisėta veika, siekiant manipuliuoti trečiųjų asmenų technine įranga;

4.10.4. iškilus rizikai atsirasti Peoplefone tinklo trikdžiams.
Jei Peoplefone apriboja Paslaugų teikimą Klientui šiame punkte nustatytais pagrindais, Paslaugų teikimas neatnaujinamas tol, kol nebus pašalintos tokio apribojimo priežastys. Paslaugų teikimas Peoplefone iniciatyva gali būti nutrauktas apie tai informavus Klientą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei Klientas nepašalina Sutarties pažeidimų per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Peoplefone pranešimo apie Paslaugų tekimo apribojimą.
Peoplefone, prieš apribodama Paslaugų teikimą kitais atvejais, įsipareigoja imtis veiksmų, kad Klientas būtų iš anksto įspėtas apie Paslaugų teikimo apribojimą bei patirtų kuo mažesnius trukdžius.
Apribojus Paslaugu teikimą dėl Kliento kaltės, Klientas neatleidžiamas nuo pareigos mokėti už Paslaugas numatytus mokesčius. Jei leidžia techninės galimybės, apribojus Paslaugu teikimą, Klientui užtikrinama galimybė skambinti pagalbos tarnybų (priešgaisrine tarnyba, policija, greitoji medicinos pagalba) numeriais.

5. Pakeitimai ir papildymai

5.1. Peoplefone pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti Paslaugas, keisti kainas, specialiąsias sąlygas, galiojančias BNS, savo tinklalapio turinį bei visas kitas sutartines nuostatas, pasiūlymus, dokumentus ir t.t., susijusius su Paslaugomis ir Produktais. Apie BNS sąlygų pakeitimus, Paslaugų kainų sumažinimą ar padidinimą, Klientui pranešama iš anksto elektroniniu paštu arba registruotu laišku, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį, ir kartu pranešama apie jo teisę be jokių netesybų dėl priešlaikinio Sutarties nutraukimo nutraukti Sutartį, jei naujosios Sutarties sąlygos ar Paslaugų kainos jam nepriimtinos. Jei Klientas šiame punkte nurodytu atveju nutraukia Sutartį, Peoplefone neturi teisės taikyti Klientui netesybų dėl priešlaikinio Sutarties nutraukimo.

5.2. Šių BNS 5.1 punkte nurodytais atvejais Klientas turi teisę nutraukti Paslaugų naudojimąsi ir sutartinius santykius, pranešęs apie tai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Klientui nepateikus pranešimo apie Paslaugų nutraukimą, laikoma, kad Klientas sutinka su naujomis sąlygomis, kainomis ir pan., kurios Klientui taikomos nuo pranešimo Klientui arba paskelbimo Peoplefone tinklalapyje ar kitomis komunikacijos priemonėmis, Peoplefone laikomomis pakankamomis, dienos.

5.3. Jei kokioje nors valstybėje keičiamas pridėtinės vertės mokestis, muitai ar kiti taikytini mokesčiai, Peoplefone turi teisę atitinkamai koreguoti savo tarifus, pranešdama apie tai šių BNS 5.1. punkte numatyta tvarka. Tai negali būti pagrindas sutarties nutraukimui.

6. Mokėjimo metodai ir sąlygos

6.1. Paslaugų ir Produktų kainos yra skelbiamos Peoplefone tinklalapyje (www.peoplefone.lt). Peoplefone pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias kainas, patikslindama minėtame tinklalapyje paskelbtą kainoraštį ir apie tai informuodama Klientą šių BNS 5.1. punkte numatyta tvarka.

6.2. Už Paslaugas mokama iš anksto, išskyrus atvejus, kai Klientas su Peoplefone yra sudaręs atskirą rašytinę sutartį. Išankstiniai mokėjimai gali būti vykdomi Peoplefone tinklalapyje (www.peoplefone.lt) paskelbtais mokėjimo būdais. Sumokėti išankstiniai mokėjimai bus įskaityti į Kliento Peoplefone sąskaitą, vos tik Peoplefone gaus mokėjimo patvirtinimą iš kredito įstaigos. Tuo atveju, kai mokėjimai vykdomi kita valiuta nei eurais, sumokėta įmoka konvertuojama į eurus pagal mokėjimo gavimo dieną Lietuvos banko nustatytą oficialų euro ir užsienio valiutos santykį.
Išankstinio mokėjimo likutį Klientas gali bet kuriuo metu pasitikrinti Kliento Peoplefone paskyroje. Šios sąskaitos likučiui pasiekus 10 (dešimt) eurų ribą, Peoplefone informuos Klientą Registracijos metu pateiktu el. pašto adresu.
Klientas supranta ir sutinka, kad Paslaugų teikimas bus nutrauktas arba sustabdytas, kai Kliento Peoplefone sąskaitos likutis pasieks nulį, apie tai informuojant Klientą elektroniniu paštu. Peoplefone sąskaitos likutį Klientas gali patikrinti bet kuriuo metu prisijungęs prie savo paskyros Peoplefone tinklalapyje.

6.3. Peoplefone įsipareigoja pateikti PVM sąskaitą faktūrą už mokėjimus, gautus į Kliento Peoplefone sąskaitą, visiems Klientams, esantiems PVM mokėtojais ar juridiniams asmenims. Kitiems asmenims PVM sąskaitos faktūros pateikiamos tik esant jų prašymui. Tokia PVM sąskaita faktūra bus pateikiama Kliento Registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu. Peoplefone pasilieka teisę patikrinti Kliento paskyros duomenis ir gali atsisakyti pateikti PVM sąskaitą faktūrą, jei tampa žinoma, kad Kliento pateikta informacija yra neteisinga ar neišsami.

6.4. Atsižvelgiant į tai, kad Paslaugos teikiamos tik esant Kliento išankstiniam apmokėjimui, Paslaugų kredito limitas nėra nustatomas.

7. Pareigos ir atsakomybė

7.1. Peoplefone imsis visų pagrįstų priemonių tam, kad užtikrintų Klientui teikiamų Paslaugų kokybę ir patikimumą. Tačiau Peoplefone negali garantuoti, kad nepasitaikys funkcinių sutrikimų ar trikdžių, kad Paslaugos bus prieinamos nepertraukiamai, taip pat negali užtikrinti ryšio konkrečiu laiku ar pajėgumu. Be to, Peoplefone pasilieka teisę bet kuriuo metu atlikti techninės priežiūros darbus, kurie gali paveikti Paslaugų prieinamumą.

7.2. Tuo atveju, jei Peoplefone būtų pripažinta atsakinga už žalą, kylančią iš Paslaugų teikimo ar Produktų pardavimo, Peoplefone padengs tik tiesioginius nuostolius. Žalos įrodinėjimo našta tenka Klientui, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitaip. Bet kuriuo atveju Peoplefone neatsako už žalą, išlaidas ir pan., kylančias dėl Peoplefone neatsargumo.
Klientui grąžintina suma, Šalių sutarta ar kompetentingų institucijų nustatyta atlyginama suma (kompensacija) įtraukiama į Kliento Peoplefone sąskaitą arba, jei Klientas nutraukia sutartį, pervedama į Kliento nurodytą sąskaitą Lietuvoje veikiančioje kredito įstaigoje (banke).

7.3. Peoplefone jokiomis aplinkybėmis neatsakys už nuostolius, negautą pelną ir prarastus duomenis, arba kitą žalą, kylančius dėl Paslaugų sutrikimų ar trikdžių. Peoplefone negali būti atsakinga už jokią žalą, nuostolius ir pan., sukeltus Kliento pažeidžiant šias BNS.

7.4. Peoplefone nebus laikoma pažeidusi BNS ir atsakinga, jei visiškai arba iš dalies nebus teikiamos Paslaugos ir (arba) parduodami Produktai, ar už bet kokį kitą veiksmą ar veiką dėl force majeure aplinkybių. Force majeure aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių Peoplefone ar jos partneriai, subrangovai, paslaugų teikėjai, tiekėjai ir kt. negalėjo kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, stichines nelaimes (gaisrus, sprogimus, potvynius, žemės drebėjimus, griūtis ir t.t.), karinius veiksmus ir neramumus (paskelbtus ir nepaskelbtus), sabotažą, terorizmą, vandalizmą, nelaimingus atsitikimus, valdžios aktus ar suvaržymus, draudimus, streikus, elektros nutrūkimą, virusus ar įsilaužėlių atakas ir kt.

7.5. Peoplefone negali garantuoti ir neprisiima jokios atsakomybės už informacijos, gaunamos interneto pagalba, tikslumą, teisingumą, išsamumą, teisėtumą ir pan. , t.y., Peoplefone neprisiima jokios atsakomybės už parsisiuntimus ir nuostolius, žalą, išlaidas ir pan., kilusius dėl parsisiuntimų iš interneto svetainių.

7.6. Peoplefone neprisiima atsakomybės už žalą, kilusią dėl neįgaliotų Kliento intervencijų į Peoplefone ar trečiosios šalies telekomunikacijų tinklą, Kliento ar bet kurios trečiosios šalies techninę įrangą ar tinklo infrastruktūrą. Peoplefone taip pat neprisiima atsakomybės už žalą, kilusią dėl klaidingo įrangos diegimo, naudojimo, arba jei Klientas ar Kliento vardu veikianti (aiškiai Kliento įgaliota arba ne) trečioji šalis nevykdo instrukcijų, pateiktų interneto svetainėje, vartotojo vadovuose ar kitokioje Produkto informacijoje.

7.7. Peoplefone neatsako, jei jos Paslaugų teikimas laikinai nutraukiamas visiškai arba iš dalies, ribojamas arba neįmanomas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Peoplefone.

7.8. Peoplefone neatsako už Kliento patirtus nuostolius, atsiradusius dėl įsilaužimo ir SPAM. Jei įsilaužiama iš Kliento įrangos ar tinklo, Peoplefone gali nedelsdama ir be įspėjimo nutraukti Paslaugų teikimą ir (arba) sutartinių įsipareigojimų Klientui vykdymą. Toks Klientas yra visiškai atsakingas už visą žalą, išlaidas ir pan., kurias Peoplefone patirs dėl tokių veiksmų.

7.9. Peoplefone neperduos jokios Kliento informacijos jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai padaryti Peoplefone įpareigoja teisės aktai ar teismo sprendimas.

8. Produktų užsakymai ir pristatymo sąlygos

8.1. Produktų užsakymams ir pristatymui yra taikomos išimtinai šios sąlygos. Peoplefone nepriima nei tiesiogiai, nei netiesiogiai jokių sąlygų, Kliento iškeltų Produktų pirkimui iš Peoplefone, nepaisant to, ar atkreiptas Peoplefone dėmesys, ar ne.

8.2. Klientas gali pateikti užsakymus raštu, elektroniniu paštu arba Peoplefone tinklalapyje. Informacija, reikalinga tinkamai pateikti užsakymą, skelbiama Peoplefone tinklalapyje. Gavusi užpildytą Kliento užsakymą, Peoplefone atsiunčia užsakymo patvirtinimą Klientui savo nuožiūra elektroniniu paštu arba raštu. Pardavimo / pirkimo sutartis įsigalioja tik Peoplefone patvirtinus užsakymą. Visų produktų kainos yra skelbiamos Peoplefone tinklalapyje. Peoplefone pasilieka teisę keisti kainas, pridėti ar išimti bet kokius Produktus iš turimų Produktų sąrašo savo interneto svetainėje. Toks pokytis neturi poveikio jau patvirtintiems ir priimtiems Peoplefone užsakymams.

8.3. Užsakyti Produktai bus pristatyti Klientui užsakyme nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai susitarta kitaip. Pristatymo kaina skelbiama Peoplefone tinklalapyje. Pristatymo terminai, paskelbti Peoplefone tinklalapyje, yra tik orientaciniai ir nėra privalomi, išskyrus atvejus, kai Peoplefone atskirai konkrečiu atveju patvirtino kitaip.

8.4. Peoplefone sutikus, Klientas gali pakeisti įsigytus Produktus analogiškais arba grąžinti juos pagal BNS per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu Produktai nebuvo naudojami, jie nesugadinti ir nepraradę prekinės išvaizdos. Peoplefone grąžins Klientui visą grąžintų produktų kainą į Kliento banko sąskaitą, nurodytą grąžinimo prašyme arba Registracijos duomenų bazėje, atskaičiusi administracinį 5 (penkių) eurų dydžio mokestį. Jei Produktas grąžinamas naudotas, sugadintas ir / arba praradęs prekinę išvaizdą, Peoplefone turi teisę savo nuožiūra sumažinti grąžintiną sumą arba atmesti Kliento grąžinimo prašymą.

8.5. Bet kokia Kliento pretenzija arba skundas dėl neteisingo ar neišsamaus užsakytų Produktų pristatymo turi būti pateiktas raštu registruotu laišku. Toks laiškas turi būti pateiktas Peoplefone per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Produktų gavimo dienos. Jeigu Produktai Klientui pristatyti pažeistoje pakuotėje, Peoplefone turi būti pranešta elektroniniu paštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo Produktų gavimo dienos.

8.6. Peoplefone yra produktų perpardavėjas. Garantijas teikia gamintojas, Peoplefone jokių papildomų garantijų neteikia.

8.7. Produktų užsakymams ir pristatymui taikomi BNS 1-7 ir 10 punktai tiek, kiek to nereglamentuoja 8 skyrius.

9. Telefonų numerių išskirtinio naudojimo ir perkėlimo sąlygos

9.1. Klientas gali įsigyti Peoplefone telefono numerius (toliau – „Telefono numeris“) išskirtiniam naudojimui, sumokėjęs Peoplefone tinklalapyje numatytą mokestį.

9.2. Telefono numeris skirtas išskirtiniam Kliento naudojimui. Naudotojo mokestis už Telefono numerį turi būti sumokėtas iš anksto. Peoplefone užtikrina, kad Telefono numeris būtų Kliento žinioje bet kuriuo metu. Telefono numeris lieka Peoplefone nuosavybė. Jeigu Klientas nusprendžia atsisakyti Telefono numerio, Klientas apie tai praneša Peoplefone, sutikdamas, kad Peoplefone nekompensuos Klientui sumokėtos išankstinės įmokos už Telefono numerį.

9.3. Kliento Telefono numeris gali būti perkeltas į Peoplefone per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jei Klientas pateikia pasirašytą (ir, jei taikoma, su įmonės antspaudu) Telefono numerio perkėlimo prašymą. Klientas gali nemokamai perkelti jam priklausantį telefono numerį iš Peoplefone bet kuriam kitam operatoriui.

10. Taikytina teisė ir teritorinis teismingumas
Sutartiniams Kliento ir Peoplefone santykiams, kuriems taikomos BNS, taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai teismingi Vilniaus teismams, išskyrus atvejus, kai teisės aktai neleidžia pakeisti teismingumo šalių susitarimu. Nepaisant to, Peoplefone turi teisę pradėti teisminį procesą pagal Kliento gyvenamąją, buveinės arba veiklos vietą.
Jei kuri nors iš šios sutarties ir (ar) BNS nuostatų būtų pripažinta negaliojančia ar netaikytina, šalys laikys kitas sutarties ir (ar) BNS nuostatas galiojančiomis ir taikytinomis.
 
2018-05-24, Vilnius, Lietuva

 

smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika